Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | (06) 295 688 58

Algemene voorwaarden

 1. Organiserende instantie
  1. Zwemschool de Dolfijn Assen (hierna te noemen: de Zwemschool) staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Meppel dossiernummer 04087483
  2. Zwemschool de Dolfijn Assen heeft een BTW-indentificatienr. 816954008

 2. Opleidingseisen zwemdiploma’s
  1. De Zwemschool leidt op voor de zwemdiploma’s A ,B,C en zwemvaardigheid volgens de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s van het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ/NRZ).

 3. Toezichthoudende instantie
  1. De Zwemschool is een door het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ/NRZ) erkend opleidings- en exameninstituut en staat geregistreerd onder nummer 111011
  2. De door de Zwemschool georganiseerde en af te nemen zwemexamens staan onder toezicht van de in punt 3.1. genoemde instantie.

 4. Inschrijven van leskind
  1. Een ouder/verzorger kan een leskind alleen inschrijven via de website: www.zwemschooldedolfijnassen.nl.
  2. Een inschrijving wordt in behandeling genomen nadat deze door de Zwemschool per email is bevestigd.
  3. In de onder punt 4.2. genoemde bevestiging wordt tevens melding gemaakt van de wachttijd voor aanvang van de zwemles. In afwijkende situaties wordt vooraf overleg gepleegd met de inschrijvende ouder/verzorger.

 5. Testles bij plaatsing in zwemlesgroep anders dan de watergewenning (fase 1)
  1. Vooraf gaande aan een definitieve plaatsing van het kind in een gevorderde zwemlesgroep, vindt een proefles plaats op een nader door de Zwemschool te bepalen datum en tijdstip, waarvan na afloop de resultaten met de inschrijvende ouder/verzorger worden besproken. De kosten hiervoor bedragen € 5,00

 6. Deelnemen aan zwemlessen
  1. Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen voor het A-diploma dient uw zoon/dochter minimaal 4,5 jaar te zijn bij de start van de cursus mits anders bepaald
  2. Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen voor het B-diploma dient uw zoon/dochter in het bezit te zijn van het zwemdiploma A.

 7. Garantiebepaling
  1. Bij (te verwachten) langdurig aaneensluitend of periodiek verzuim door ziekte van het leskind kan een beroep worden gedaan op inhaal lessen zonder extra kosten, mits een doktersverklaring wordt overgelegd. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend na overleg met het instructieteam.
  2. Gemiste lessen inhalen is alleen mogelijk in geval van langdurige ziekte en na overleg met de directie. Een verzoek hiervoor kan per mail worden gedaan.

 8. Betalen van cursusgeld
  1. De maandelijkse betaling van de lesgelden dient te geschieden voor de 1e van de maand.
  2. Betaling geschied per automatische incasso. De betaling zal rond de 28e van elke maand worden geïncasseerd voor de daarop volgende maand.
  3. Wanneer u er voor kiest om de contributie zelf te voldoen dan wordt het contributiebedrag verhoogt met € 1,00 per maand
  4. Bij niet tijdig betalen of het storneren van terecht geïncasseerde contributie zullen € 5,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze dient u zelf te voldoen bij overmaken van het achterstallige betaling.
  5. Bij een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden zal de gereserveerde zwemplek komen te vervallen. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.

 9. Sluiting van de gehuurde zwemlesaccommodatie
  1. De Zwemschool sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van cursusgeld en/of enige andere financiële vergoeding uit wanneer de Zwemschool in een overmachtsituatie kom te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet de gelegenheid is om de zwemlescursussen in het gehuurde uit te voeren.
  2. De Zwemschool zal in een situatie als omschreven in punt 9.1 de inschrijvende ouder/verzorger hiervan direct informeren.
  3. De Zwemschool zal zich inspannen om in een situatie als omschreven in punt 9.1 uit te zien naar een vervangende zwemlesaccommodatie.

 10. Veiligheid van zwemles
  1. Alle zwemlescursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
  2. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s van uw zoon/dochter, dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld.
  3. De Zwemschool sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van letsel/schade die tijdens voor en na de zwemlessen zijn opgelopen/ontstaan.

 11. Gebruiks- en gedragregels zwemlesaccommodatie
  1. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of het instructieteam van de Zwemschool te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
  2. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder punt 11.1. kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemlescursus van uw zoon/dochter zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.

 12. Voorbehouden
  1. De Zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlessen of de zwemlocatie, -lesdag en –tijdstip indien dit noodzakelijk is.
  2. De Zwemschool zal zich inspannen om de onder het punt 12.1. genoemde situaties tot een minimum te beperken en hierover de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
  3. De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in punt 12.1. de zwemles te annuleren.

 13. Privacybescherming
  1. Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij de Zwemschool en/of het instructieteam krachtens de wet hiertoe verplicht worden.

 14. Slotbepaling
  1. Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

Realisatie Fontijn & Partners, Smilde